Szerzői jogok

A stiebel-eltron.hu oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos a stiebel-eltron.hu szerkesztőségének előzetes írásos hozzájárulása nélkül a stiebel-eltron.hu honlapon vagy aloldalain megjelent tartalom egészének vagy részeinek (szöveg, kép, tartalmi információ, hang-, vagy videó-állomány, adatszerkezet, program, stb.) feldolgozása, másodközlése, az oldalak tükrözése, a nyilvánossághoz történő bármilyen újraközvetítése, kereskedelmi forgalomba hozatala.

Ha cikket szeretne átvenni az ezzel kapcsolatos feltételekről, érdeklődjön kollégáinknál!

Ide kattintva tekintheti meg elérhetőségeinket!

Felelősség

A stiebel-eltron.hu weboldalon és az al-oldalakon (továbbiakban: weboldal) szereplő adatok és információk hibamentességét a gondos összeállítás ellenére nem garantáljuk. A berendezésekre és berendezés jellemzésére tett kijelentések nem kötelezik a gyártót és a forgalmazót. Egyes berendezés jellemzők termékeink állandó továbbfejlesztése következtében megváltozhatnak, vagy elmaradhatnak. Az éppen érvényben lévő berendezés jellemzőkről érdeklődjön szaktanácsadóinknál. A prospektusban felhasznált képanyagokat csak felhasználási példaként mutatjuk be. A képanyagok tartalmazhatnak olyan tartozékokat és más berendezéseket, amelyek nem tartoznak a sorozatban gyártott készülékhez.

Adatvédelem

Az alábbiakban olvashatja az Adatkezelési szabályzatunkat:

Adatkezelési szabályzatA STIEBEL ELTRON Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.; Cg. 13-09-156522; továbbiakban: adatkezelő), mint a www.stiebel-eltron.hu honlap (továbbiakban: honlap) üzemeltetője tevékenysége során a személyes adatok kezelésének szabályait – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról előírásai alapján – az alábbiakban állapítja meg.

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját – és a honlaphoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre, valamint a honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt személyes adatokra terjed ki.

A szabályzat 2013. január 1. napján lép hatályba, időbeli hatálya nincs. Az adatkezelő a jelen szabályzatot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosíthatja. A szabályzat mindenkori aktuális változata a honlapon hozzáférhető, megismerhető. A szabályzat módosításáról az adatkezelő az érintetteket a honlapon közzétett közleményben tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy az érintett dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek hirdetéseihez, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre www.stiebel-eltron.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. A jelen szabályzatban használt kifejezések a következők szerint értelmezendők:

2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.2. kezelt adat: az érintettnek az adatkezelő által kezelt adata (pl.: vezeték és keresztnév, jelszó, e-mail cím, mobiltelefonszám)

2.3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, azaz a honlapra vagy a képviseleteken regisztráló, az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, illetve személyes adatai adatkezelő általi kezeléséhez hozzájáruló természetes személy.

2.4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett:

3.1. a honlapon található szolgáltatásokat igénybe vehesse,

3.2. a szolgáltatásairól elektronikus úton, írásban vagy telefonon tájékoztassa, azokat az érintett részére ilyen módokon közvetlenül ajánlja fel,

3.3. igényeit a legteljesebb mértékben kielégítse az általa nyújtott szolgáltatásokkal.

3.4. Az adatkezelés további célja a minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése, valamint az aktuális szolgáltatások ismertetése, ajánlása.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett tájékozott hozzájárulása, melyet a képviseleteken nyilatkozat aláírásával, vagy adatainak a honlapon történő megadásakor a jelen szabályzat kifejezett elfogadásával adhat meg. Bizonyos esetekben - elsősorban a regisztráció során megadott adatok tekintetében - az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele lehet.

Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig - csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott szolgáltatásokat esetlegesen nem, vagy korlátozott mértékben veheti igénybe. A személyes adatok felvételét megelőzően az adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, valamint beszerzi az adatkezeléshez való hozzájárulást. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegére, a kezelendő adatok körére, az adatkezelés céljára, időtartamára, az adatkezelő személyére.

4. Adattovábbítás

Az adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:

4.1. Az adatkezelő munkatársai (megbízottjai, munkavállalói) a munkatársi viszonyt megalapozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra,

4.2. A honlap üzemeltetését végző technikai közreműködők.

5. Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint a honlap megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és az adatkezelő azokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

A személyes adatok megadásával (továbbiakban: regisztráció) az érintett kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy adatait az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott harmadik személyek részére továbbítsa.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat elsősorban az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtása céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel.

Az adatkezelő – amennyiben ehhez az érintett külön hozzájárulását adja - jogosult arra, hogy az érintett regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. Az érintett a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. Az adatkezelő minden egyes kiküldött hírlevélben lehetőséget biztosít a hírlevélről való leiratkozásra. Az érintett a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön

8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

Az érintettnek az adatkezelőnél kinevezett adatvédelmi felelőshöz intézett, az info@stiebel-eltron.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával jogában áll kérni az általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a helyes adatok egyidejű megjelölésével. Az érintett– a fenti elérhetőségen tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, továbbá bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosult kérni kezelt adatai törlését (a regisztráció és a hozzájárulás visszavonásával). Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozott mértékben tud elérni, illetőleg igénybe venni.

A helyesbítést és törlést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi, és erről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította tájékoztatja. Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben még nem nyújtott be az adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az érintett adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így például bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

9. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben.

10. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az érintett regisztrációja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli

11. Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. További információkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja (www.naih.hu) nyújthat.

Budaörs, 2013. január 1.